Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Aktualności

17.09.2017
Lustra z Sali lustrzanej zamku w Pszczynie – osiągnięcie XIX-wiecznej myśli technologicznej. Ekspertyza interdyscyplinarna

To kolejny projekt dotyczący kolekcji Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Tym razem badane są niezwykłe obiekty - dwa dekoracyjne lustra, każde o powierzchni prawie 14 m2.

Tafle lustrzane zostały sprowadzone do Pszczyny pod koniec XIX wieku aż z Paryża na życzenie architekta, podczas ostatniej gruntownej przebudowy zamku książąt pszczyńskich. Stanowią one unikat pod względem artystycznym i technologicznym nie tylko w skali Polski.

Celem projektu jest poddanie luster po raz pierwszy badaniom, które przybliżą technologię ich wykonania oraz właściwości mechaniczne, w tym wytrzymałość na drgania. Jest to istotne zwłaszcza ze względu na odbywające się w pobliżu zamku liczne koncerty i festyny. Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy ekspertów z dziedzin wibroakustyki, wytrzymałości mechanicznej materiałów oraz technologia szkła. Przeprowadzone analizy pomogą stworzyć plan programu konserwatorskiego, który pozwoli otoczyć te niezwykłe obiekty jak najlepszą opieką.

                
10.09.2017
Pentaptyk Pięciu Boleści Marii we Wrocławiu

Obecnie w ramach badań technologicznych prowadzonych przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem realizowany jest projekt dotyczący analizy technologicznej malowanych skrzydeł pentaptyku Pięciu Boleści Marii ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Uznaje się, że badane dzieło zostało wykonane w 1507 roku przez twórców wykształconych w nieokreślonym ośrodku południowoniemieckim i zaznajomionych z malarstwem niderlandzkim. Badania mają pomóc uzyskać informacje dotyczące miejsca wykonania malowideł oraz przybliżyć artystyczny rodowód ich twórców. W tym celu zespół KCBD wykonał zdjęcia w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego: w świetle widzialnym, podczerwieni i ultrafiolecie oraz rentgenogramy. Analizę składu warstw malarskich wykonano nieinwazyjną metodą spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej, natomiast spoiwa określono metodą spektroskopii w zakresie podczerwieni.
11.04.2017 Zakończyła się ocena punktowa wniosków zgłoszonych w ramach II konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem na wykonanie badań technologicznych, ekspertyz interdyscyplinarnych oraz strategii ochrony. Rada Naukowa dokonała oceny każdego wniosku w skali od 0 do 40 punktów w oparciu o trzy kryteria: wartość merytoryczną, znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie wyników oraz upowszechnianie rezultatów. Minimalna ocena umożliwiająca uzyskanie pozytywnej rekomendacji wynosiła 28 punktów.

Pozytywną rekomendację uzyskało 15 wniosków, które zostały wymienione na zamieszczonej poniżej liście rankingowej. Wnioskodawcy, czyli muzea, których wnioski osiągnęły pozytywną ocenę, w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu otrzymają informacje dotyczące realizacji wniosków.

Zgodnie z § 11 ust. 2 regulaminu Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wniosków, które uzyskały pozytywną rekomendację , w przypadku wyczerpania budżetu Centrum w 2017 r.


Lista rankingowa:

Numer wniosku: K2-2016-09
Tytuł projektu: Ochrona, użytkowanie koncertowe i eksponowanie fortepianów historycznych
z kolekcji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

Wnioskodawca: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina


Numer wniosku: K2-2016-26
Tytuł projektu: Lustra z Sali Lustrzanej zamku w Pszczynie – osiągnięcie XIX –wiecznej myśli technologicznej. Ekspertyza interdyscyplinarna
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie


Numer wniosku: K2-2016-19
Tytuł projektu: Badania technologiczne klejnotów ze Skarbu Średzkiego – cz. 2
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu


Numer wniosku: K2-2016-21
Tytuł projektu: Badania technologiczne klejnotów ze Skarbu Średzkiego – cz. 1
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu


Numer wniosku: K2-2016-10
Tytuł projektu: Interdyscyplinarne badania konserwatorskie pięciu najcenniejszych obiektów
z kolekcji Muzeum Bursztynu – oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

Wnioskodawca: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska


Numer wniosku: K2-2016-11
Tytuł projektu: Rękopisy muzyczne Fryderyka Chopina z kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina
– ochrona i udostępnianie

Wnioskodawca: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina


Numer wniosku: K2-2016-16
Tytuł projektu: Badania średniowiecznej polichromii w gotyckiej Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku
w Lublinie

Wnioskodawca: Muzeum Lubelskie w Lublinie


Numer wniosku: K2-2016-04
Tytuł projektu: Analiza technologiczna malowanych skrzydeł pentaptyku „Pięciu boleści Marii” – miejsce wykonania i pochodzenie ich twórców
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu


Numer wniosku: K2-2016-02
Tytuł projektu: Opracowanie strategii ochrony dla barokowych globusów „Niebo” i „Ziemia” znajdujących się w Muzeum w Nieborowie i Arkadii
Wnioskodawca: Muzeum w Nieborowie i Arkadii oddział Muzeum Narodowego w Warszawie


Numer wniosku: K2-2016-21
Tytuł projektu: Badania technologiczne klejnotów ze Skarbu Średzkiego – cz. 3
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu


Numer wniosku: K2-2016-13
Tytuł projektu: Kompleksowe badania konserwatorskie wszystkich elementów stropu w Wielkiej Sali Rady Ratusza Głównego Miasta Gdańska
Wnioskodawca: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska


Numer wniosku: K2-2016-12
Tytuł projektu: Badania technologiczne pejzażowych rysunków z II połowy XVI wieku Jorisa Hoefnagela ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu
Wnioskodawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich


Numer wniosku: K2-2016-23
Tytuł projektu: Opracowanie optymalnych warunków przechowywania i eksponowania zbioru rysunków technicznych
Wnioskodawca: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu


Numer wniosku: K2-2016-15
Tytuł projektu: Wczesnośredniowieczne kostki mozaikowe z Poznania – ślady chrześcijańskiej kaplicy Mieszka I i Dobrawy
Wnioskodawca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu


Numer wniosku: K2-2016-08
Tytuł projektu: Opracowanie strategii ochrony dzieł sztuki eksponowanych na galerii Alfreda Wierusza-Kowalskiego i polskiego malarstwa monachijskiego
Wnioskodawca: Muzeum Okręgowe w Suwałkach
30.12.2016 Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem w związku z ogłoszeniem II Konkursu na nabór wniosków o wykonanie projektów badawczych organizuje warsztat, którego celem jest przedstawienie obszarów działalności Centrum oraz oferowanych w jego zakresie, wiodących technik analitycznych stosowanych w badaniach dziedzictwa kulturowego.
Warsztat promujący Krajowe Centrum Badan nad Dziedzictwem odbędzie się 16 stycznia 2017 w Centrum Finansowo-Bankowym w Warszawie oraz 19 stycznia 2017 roku w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Warsztat jest bezpłatny a uczestnicy otrzymają materiały informacyjne o działalności Centrum. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztacie proszone są o wcześniejszą rejestracje.
20.12.2016 Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem ogłasza w ramach II Konkursu
nabór wniosków o wykonanie projektów badawczych

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem. Beneficjentami konkursu są muzea o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach II konkursu można składać wnioski w trzech obszarach:
1. Badania technologiczne obiektów
2. Opracowanie strategii ochrony dla dzieł sztuki mających szczególne znaczenie dla kultury
3. Wykonywanie ekspertyz interdyscyplinarnych

Nabór wniosków prowadzony jest w formie elektronicznej, przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie naboru wniosków na stronie internetowej krajowecentrum.mnk.pl w terminie od 20 grudnia 2016 do 15 lutego 2017 roku.
14.12.2016 Realizacja wniosków zgłoszonych w I konkursie Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem
Zakończono opracowywanie danych zebranych podczas realizacji projektu dotyczącego badań średniowiecznej polichromii w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie. Celem zrealizowanego projektu była analiza warsztatu malarskiego wybranych scen bizantyńsko-ruskiej polichromii wnętrza w gotyckiej kaplicy zamkowej w Lublinie. Ponadto przygotowano opracowanie dotyczące wytycznych ekspozycji dla oświetlenia i mikroklimatu. (Facebook LANBOZu)
Obecnie prowadzone są badania w ramach  pozostałych wniosków, które zostały zakwalifikowane do realizacji w wyniku I naboru zorganizowanego przez  Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem
12.04.2016 Rozpoczęła się realizacja projektów wyłonionych w konkursie 
Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem
LANBOZ- Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych Muzeum Narodowego w Krakowie rozpoczął realizacje zwycięskich wniosków w wyłonionych ramach I konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem. 
Naukowcy z LANBOZU w dniach od 4.04 do 8.04.2016 w Muzeum Narodowym w Warszawie prowadzili badania z wykorzystaniem mobilnej aparatury badawczej. Pierwszą grupę badanych obiektów były rysunki Jacopa Palmy Młodszego i Jacopa Bassana ze zbiorów MNW wykonane na niebieskim papierze - carta azzurra stosowanym w Wenecji od drugiej połowy XV wieku. Rysunki zostały przebadane z zastosowaniem nieinwazyjnych technik analitycznych: XRF, spektrofotometrii i fadometrii. Ponadto wykonano dla tych obiektów sparametryzowaną dokumentację konserwatorską. Celem tego projektu jest opracowanie strategii ochrony obejmującej określenie optymalnych warunków eksponowania i przechowywania dzieł wykonanych na carta azzurra.
Ponadto przeprowadzono nieinwazyjne badania technologiczne pięciu XVI-wiecznych obrazów niderlandzkich należących do kolekcji MNW. Celem przeprowadzonych badan nieinwazyjnych obejmujących m.in. reflektografię i radiografię cyfrową było dotarcie do warstwy przygotowawczej obrazów tak, aby możliwe było określenie, w jakim stopniu występuje w nich podrysowanie.
W czerwcu w ramach projektu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem rozpoczną się prowadzone przez LANBOZ badania średniowiecznej polichromii w gotyckiej Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie.
https://pl-pl.facebook.com/Lanboz

15.02.2016
Wyniki I konkursu w ramach Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem

Zakończyła się ocena punktowa wniosków zgłoszonych w ramach I konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem na wykonanie badań technologicznych, ekspertyz interdyscyplinarnych oraz strategii ochrony. Została dokonana przez recenzentów ocena każdego wniosku w skali od 0 do 40 punktów w oparciu o trzy kryteria: wartość merytoryczną, znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie wyników oraz upowszechnianie rezultatów. Minimalna ocena umożliwiająca uzyskanie pozytywnej rekomendacji wynosiła 28 punktów. Pozytywną rekomendacje uzyskało 10 wniosków, które zostały wymienione na zamieszczonej poniżej liście rankingowej. Wnioskodawcy, czyli muzea, których wnioski osiągnęły pozytywną ocenę w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu otrzymają informacje dotyczące realizacji wniosków.

Nr wniosku: K1-2015-05
Tytuł projektu: Carta azzurra – zagadnienie odbarwiania się niebieskiego papieru stosowanego w Wenecji od 2 połowy XV wieku na przykładzie rysunków Jacopa Palmy Młodszego i Jacopa Bassana ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Warszawie

Nr wniosku: K1-2015-12
Tytuł projektu: Badania średniowiecznej polichromii w gotyckiej Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie
Wnioskodawca: Muzeum Lubelskie w Lublinie

Nr wniosku: K1-2015-01
Tytuł projektu: Badania technologiczne w kierunku uzyskania informacji o występowaniu podrysowania w pięciu XVI-wiecznych obrazach niderlandzkich z kolekcji Muzeum Narodowego    w Warszawie
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Warszawie

Nr wniosku: K1-2015-07
Tytuł projektu: Portret Karola Ferdynanda Wazy z dawnego kolegium jezuickiego w Nysie – próba określenia autorstwa
Wnioskodawca: Muzeum Powiatowe w Nysie

Nr wniosku: K1-2015-06
Tytuł projektu: Ekspertyza obrazu „Judyta z głową Holofernesa” warsztatu Lucasa Cranacha Starszego potwierdzająca autentyczność dzieła
Wnioskodawca: Muzeum Powiatowe w Nysie

Nr wniosku: K1-2015-03
Tytuł projektu: Badania technologiczne obrazu „Pojmanie Samsona” ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Nr wniosku: K1-2015-11
Tytuł projektu: Badania technologiczne obrazu Zofii Stryjeńskiej
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Kielcach

Nr wniosku: K1-2015-04
Tytuł projektu: Portret księżnej Daisy von Pless na tarasie zamku Książ autorstwa Reginalda Arthura (1862-1899)- zagadka przemalowania
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Nr wniosku: K1-2015-10
Tytuł projektu: Badania techniki i technologii bezcennych dzieł malarstwa niderlandzkiego z XV i XVIw, na podobraziach drewnianych z Gabinetu Kolekcjonerskiego Zamku Królewskiego na Wawelu
Wnioskodawca: Zamek Królewski na Wawelu

Nr wniosku: K1-2015-02
Tytuł projektu:
Badania technologiczna XVI-wiecznych obrazów religijnych na desce ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Wnioskodawca: Muzeum Zamkowe w Pszczynie
15.12.2015
Zakończenie naboru wniosków do I konkursu w ramach Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem

Nadesłane wnioski zostaną poddane ocenie formalnej.
15.11.2015 Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem

Nabór wniosków jest skierowany do muzeów o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach naboru można składać wnioski w trzech obszarach:
1. Badania technologiczne obiektów
2. Opracowanie strategii ochrony dla dzieł sztuki mających szczególne znaczenie dla kultury
3. Wykonywanie ekspertyz interdyscyplinarnych
Nabór zakończy się 15 grudnia o godz. 24.00.

krajowecentrum.mnk.pl/formularz-zgloszeniowy


09.11.2015 I konkurs w ramach Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem

Rada Naukowa Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem ogłasza I nabór wniosków na wykonanie badań technologicznych, ekspertyz interdyscyplinarnych oraz strategii ochrony.

Do zgłaszania wniosków uprawnione są muzea o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nabór jest przeprowadzany w formie elektronicznej na stronie http://krajowecentrum.mnk.pl przez wypełnienie formularza wniosku w systemie naboru wniosków. Nabór rozpocznie się 15 listopada, a skończy 15 grudnia 2015 r.