Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

FAQ

1. Co rozumiemy przez określenie "typu obiektu" w formularzu zgłoszeniowym?
W tym punkcie należy wpisać: rodzaj obiektu, materiał oraz technikę wykonania (przykładowo: rodzaj: obraz, materiał: farba olejna, płótno, technika: olejna).

2. Czy zaproponowanie niewłaściwej metodyki badawczej dyskwalifikuje wniosek?
Punkt dotyczący zaproponowania metodyki badawczej, pozwala Wnioskodawcy określić interesujący go zakres badań, natomiast zaproponowanie niewłaściwego doboru metod nie dyskwalifikuje wniosku, a ostateczny plan badań zostanie uzgodniony w momencie podpisywania umowy z Wnioskodawcą.

3. Ile wynosi wkład własny Wnioskodawcy w realizację badań w ramach Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem?
Wkład własny Wnioskodawcy zostanie ustalony na etapie podpisywania umowy, jednakże nie będzie on większy niż 20% całkowitych kosztów badań. W oparciu o doświadczenia zebrane podczas realizacji przez LANBOZ projektów badawczych, zazwyczaj koszt projektu mieści się pomiędzy kwotą kilkuset złotych a dziesięć tysięcy. Dlatego można przyjąć, że wkład własny Wnioskodawcy nie powinen przekroczyć 2000 zł.

4. Czy MNK będzie udostępniać publicznie wyniki badań?
Wnioskodawca określa pola wykorzystania wyników i upowszechniania rezultatów we wniosku. Wszystkie szczegółowe postanowienia w tym zakresie określi umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą i MNK.

5. Gdzie znajdują się informacje, które muzea są uprawnione do wzięcia udziału w naborze wniosków o finansowanie badań w ramach Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem?
Wykaz muzeów o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w biuletynie informacji publicznej.

6. Wyjaśnienie dotyczące pkt. 3 Oświadczenia będącego częścią formularza zgłoszeniowego w brzmieniu:
„Działając w imieniu podmiotu który reprezentuję, w przypadku przyjęcia do finansowania projektu, zobowiązuję się do włączenia projektu do planu zadaniowo-finansowego podmiotu.”

Zgodnie z §5 ust.2 Regulaminu I Konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w terminie, o którym mowa w §4 ust. 2, w 1 egzemplarzu podpisanego przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy Oświadczenia, zawartego w formularzu zgłoszeniowym wniosku, które jest jednocześnie ostatnią stroną tego formularza.
Wniosek zostaje przyjęty do finansowania przez Centrum w wyniku zawarcia umowy pomiędzy Muzeum Narodowym w Krakowie a Wnioskodawcą, który został Laureatem konkursu zgodnie z §12 ust.1 Regulaminu I Konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem. Umowa określa zakres i warunki realizacji wniosku w oparciu o punkty wymienione w §12 ust.3, które uzgadniane są z Laureatem. Na tym etapie zostaje określony koszt usług badawczych pokrywanych przez Laureata (§12 ust.3 f). Po podpisaniu umowy, czyli przyjęciu wniosku do finansowania Laureat zgodnie z Oświadczeniem zobowiązuje się do włączenia projektu do planu zadaniowo-finansowego. Zgodnie z §12 ust.2 Laureat może odstąpić od podpisania umowy, co jest równoznacznie z rezygnacją z realizacji projektu badawczego.
Wyjaśnienie dotyczące pkt. 3 Oświadczenia