Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Formularz zgłoszeniowy

  Dodaj pliki:
  1. Fotografia poglądowa obiektu *
  Dodaj Plik
  2. Skan podpisanego przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy oświadczenia, że Wnioskodawca posiada zgodę właściciela obiektu/ów na realizację działań określonych we wniosku (w przypadku jeżeli przedmiotem wniosku są obiekty będące depozytem)
  Dodaj Plik
  3. Skan podpisanego przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy oświadczenia, że Wnioskodawca zobowiązuje się uzyskać na rzecz MNK nieodpłatną licencję niewyłączną na okres co najmniej 5 lat na korzystanie z obiektu na następujących polach eksploatacji: sporządzanie fotokopii i fotografii obiektu w dowolnej ilości oraz korzystanie ze sporządzonych fotografii i fotokopii obiektu, zarówno samodzielnie jak i w ramach wydawnictw zbiorowych (tj. albumy, zbiory, antologie, encyklopedie), w zakresie: wprowadzania ich do pamięci komputera, wprowadzania ich do baz danych oraz publicznego udostępniania ich w ramach baz danych, publicznego udostępniania fotografii i fotokopii obiektu w dowolny sposób i dowolnymi kanałami udostępniania, w tym: publiczne wyświetlanie, wystawienie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem Internetu, innych sieci komputerowych oraz platform cyfrowych (w przypadku jeżeli przedmiotem wniosku są obiekty chronione majątkowym prawem autorskim)
  Dodaj Plik
  4. Skan pełnomocnictwa do podpisania Oświadczenia i innych załączników (w przypadku osób nieposiadających umocowania do reprezentowania Wnioskodawcy)
  Dodaj Plik
  5. Inne dokumenty – istnieje możliwość dodania 2-3 zdjęć wyjaśniających problem będący przedmiotem wniosku i (lub) dokumentów z wykonanych dotychczas badań etc. (.zip)
  Dodaj Plik