Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Warsztaty

13 GRUDNIA ZAPRASZAMY NA WARSZTATY POŚWIĘCONE III KONKURSOWI KRAJOWEGO CENTRUM BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM

Warsztaty zaplanowane są w godzinach od 10.30 do 14. Odbędą się w sali audiowizualnej Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego przy ul. Piłsudskiego 12 w Krakowie.
Planowana jest prezentacja oraz wizyta w naszym laboratorium i dyskusje z prowadzącymi badania.
Udział w warsztacie jest bezpłatny. Zgłoszenie należy przesłać do 10 grudnia 2017 r. na adres Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem: centrum@mnk.pl. Informacji dotyczących warsztatu udziela Maria Skrobek, tel.: 12 4335824.
Serdecznie Państwa zapraszamy.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz naboru wniosków znajdą Państwo na naszej stronie.
Nabór w formie elektronicznej prowadzimy do 31.12.2017 r. Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz wzory dokumentów dostępne są pod adresem: http://krajowecentrum.mnk.pl/nabor-wnioskow.JAK DŁUGO MOGĄ ISTNIEĆ PAPIEROWE DZIEŁA WYSPIAŃSKIEGO I MATEJKI?

Dzieła sztuki na podłożu papierowym stanowią znaczącą część zbiorów muzealnych, czego najlepszym przykładem jest kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie. Jednocześnie właśnie ta grupa obiektów jest wyjątkowo podatna na uszkodzenia i zmiany fizyko-chemiczne. Zapraszamy na warsztat Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem (KCBD), podczas którego pokażemy proces ustalania zasad ochrony i efektywnego zarządzania zbiorami na podłożu papierowym. Przybliżymy Państwu przebieg procesów degradacji i przyczyny narastania uszkodzeń, jak również zaproponujemy długofalowe metody ochrony.
Warsztat odbędzie się 15 listopada 2017 r. w godzinach 10.30-14.30 w Sali Samurajów w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, al. 3 Maja 1.
Udział w warsztacie jest bezpłatny. Zgłoszenie należy przesłać do 12 listopada 2017 r. na adres Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem: centrum@mnk.pl. Informacji dotyczących warsztatu udziela Maria Skrobek – 12 4335824.

Program

Godzina Prowadzący Temat
10.30-11.00 REJESTRACJA  
11.00-11.30 Julio del Hoyo Meléndez
Kierownik LANBOZ MNK oraz KCBD
Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem – osiągnięcia i plany dalszej działalności
11.30-12.00 Łucja Skoczeń-Rąpała
Kierownik Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry MNK
Zagrożenia i zniszczenia obiektów na podłożu papierowym – okiem konserwatora
12.00-12.30 Joanna Sobczyk
Specjalista ds. prewencji konserwatorskiej, LANBOZ MNK
Chronić najbardziej wrażliwe – okiem specjalisty ds. prewencji konserwatorskiej
12.30-13.00 PRZERWA KAWOWA  
13.00-14.00 Barbara Świątkowska
Kierownik projektu oceny ryzyka, LANBOZ MNK
Zagrożenia obiektów na podłożu papierowym – ocena ryzyka
14.00-14.30 Janusz Czop
Główny Konserwator MNK
Długofalowe strategie ochrony obiektów na podłożu papierowym
14.30 DYSKUSJA  ZREALIZOWANE WARSZTATY PROMUJĄCE KRAJOWE CENTRUM BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM
16 stycznia 2017 – Centrum Finansowo-Bankowe w Warszawie
19 stycznia 2017 – Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (ZNiO)

Celem warsztatu, który odbył się 16 stycznia 2017 w Centrum Finansowo-Bankowym w Warszawie oraz 19 stycznia 2017 w Zakładzie Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (ZNiO) było przedstawienie obszarów działalności Centrum oraz oferowanych w jego zakresie, wiodących technik analitycznych stosowanych w badaniach dziedzictwa kulturowego.
20 grudnia 2016 roku został ogłoszony przez Centrum II nabór wniosków o finansowanie badań technologicznych obiektów, opracowywanie strategii ochrony dla dzieł sztuki mających szczególne znaczenie dla kultury oraz wykonywanie ekspertyz interdyscyplinarnych. Nabór był skierowany do muzeów o statucie bądź regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zasady naboru wniosków i ich realizacji zostały przedstawione podczas organizowanego warsztatu.
Warsztat promujący Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem był bezpłatny, a uczestnicy otrzymali materiały informacyjne o działalności Centrum.

Program warsztatu  - I termin
16 stycznia 2017 – Centrum Finansowo-Bankowe w Warszawie
Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. (Sala Kinowa)
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
(przy rondzie Ch. de Gaulle'a, obok Muzeum Narodowego)

10.30-11.00 Rejestracja i kawa
11.00-11.10 Przywitanie (NIMOZ lub MKiDN)
11.10-11.30 Janusz Czop, Od LANBOZu do Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem
11.30-12.00 Julio del Hoyo Meléndez, Obszary działalności Krajowego Centrum na przykładzie zrealizowanych projektów
12.00-12.30 Anna Klimek, II nabór wniosków Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem aspekty formalne i nawigacja na stronie internetowej
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.00 Anna Klisińska-Kopacz/Barbara Łydżba-Kopczyńska, Techniki fizykochemiczne stosowane w badaniach technologicznych obiektów zabytkowych
14.00-14.30 Joanna Sobczyk, Prewencja konserwatorska i opracowanie strategii ochrony dla dzieł sztuki
14.30-15.00 Janusz Czop, panel dyskusyjny

Program warsztatu  – II termin
19 stycznia 2017 – Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (ZNiO)
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław

10.00-11.00 Rejestracja i kawa
11.00-11.10 Przywitanie
11.10-11.30 Janusz Czop, Od LANBOZu do Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem
11.30-12.00 Julio del Hoyo Meléndez, Obszary działalności Krajowego Centrum na przykładzie zrealizowanych projektów
12.00-12.30 Przedstawiciel Ossolineum, Opracowanie wytycznych ekspozycji i strategii ochrony dla rękopisu Adama Mickiewicza: Pan Tadeusz oraz rękopisu Juliusza Słowackiego Album podróży na Wschód z kolekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu - podsumowanie projektu KCBD
12.30-13.00 Anna Klimek, II nabór wniosków Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem - aspekty formalne i nawigacja na stronie internetowej
13.00-14.00 Lunch
14.00-14.30 Anna Klisińska-Kopacz/Barbara Łydżba-Kopczyńska, Techniki fizykochemiczne stosowane w badaniach technologicznych obiektów zabytkowych
14.30-15.00 Joanna Sobczyk, Prewencja konserwatorska i opracowanie strategii ochrony dla dzieł sztuki
15.00-15.30 Janusz Czop, panel dyskusyjny
16.00 Wizyta uczestników warsztatu w Muzeum Pana Tadeusza
11 grudnia 2015 - warsztat w Muzeum Narodowym w Krakowie (Sala Samurajów)
OCENA RYZYKA W OBSZARZE DZIEDZICTWA KULTURY

Muzeum Narodowe w Krakowie i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zorganizował pierwszy w Polsce warsztat dotyczący zarządzania ryzykiem w obszarze dziedzictwa kultury wraz z prezentacją podręcznika opracowanego przez specjalistów Kanadyjskiego Instytutu Konserwacji, ICCROM oraz Holenderskiego Instytutu Dziedzictwa Kultury. Staraniem MNK i NIMOZ powstało tłumaczenie na język polski podręcznika prezentującego metodykę zarządzania ryzykiem w obszarze dziedzictwa kultury. Elektroniczna wersja tłumaczenia zostanie udostępniona na stronie internetowej NIMOZ.

Warsztat był skierowany do wszystkich osób uczestniczących w procesie zarządzania zbiorami i ich ochroną, a w szczególności do kustoszy i konserwatorów, którzy w praktyce realizują ocenę ryzyka.

W oparciu o metodykę opisaną w podręczniku, Muzeum Narodowe w Krakowie prowadzi od 2012 roku ocenę ryzyka wspólnymi siłami oddziałów kuratorskich i działu konserwacji. Planowana jest całościowa ocena ryzyka biorąca pod uwagę wszelkie zagrożenia: siły fizyczne, światło, wilgotność względną, zagrożenia biologiczne, powódź, pożar czy przestępstwa. W ramach Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem MNK planujemy dzielić się z całym polskim środowiskiem muzealnym swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie.

Ocena ryzyka jest podstawowym narzędziem zarządzania ochroną zbiorów, ponieważ pozwala na stałą analizę skali zagrożeń w danej instytucji, wyrażanych ilościowo jako prawdopodobna szybkość utraty wartości zbioru i jego poszczególnych części. Precyzyjna ocena zagrożeń pozwala na cykliczne ustalanie priorytetów w ochronie oraz racjonalne angażowanie zasobów ludzkich i finansowych w poprawę sytuacji w obszarach największego ryzyka. W ten sposób instytucja muzealna może kształtować swoją politykę optymalnego zachowania wartości zbioru jako całości.

Podstawowym elementem oceny ryzyka jest podział całego zbioru na jednorodne, pod względem zagrożeń, grupy. Każdej grupie zespół kustoszy, konserwatorów i naukowców przyporządkowuje arbitralną wartość, identyfikuje główne procesy niszczące oraz ocenia szybkość utraty wartości w istniejących warunkach. Syntetyczna informacja dla wszystkich grup wyznaczy hierarchię ważności między różnymi czynnikami niszczącymi. W konsekwencji pozwoli to na przejście od konserwacji prewencyjnej opartej na wytycznych, regulaminach i przepisach do procesu decyzyjnego opartego o analizę największych zagrożeń dla utraty wartości kolekcji.

Warsztat  był bezpłatny, a uczestnicy otrzymali materiały informacyjne o działalności Centrum.

Godzina    Prowadzący  Temat
10.30 - 11.00                             REJESTRACJA z filiżanką kawy
11.00 - 11.20 Janusz Czop
Zastępca Dyrektora ds. Konserwacji i Przechowywania Zbiorów MNK
Przywitanie
Ochrona zbiorów w Muzeum Narodowym w Krakowie - stałe udoskonalanie strategii i metod zarządzania kolekcją
11.20 - 11.30 Barbara Łydżba- Kopczyńska
Kierownik LANBOZ MNK
Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem
11.30 - 12.30 Barbara Świątkowska
Kierownik projektu Oceny ryzyka w MNK
Metoda oceny ryzyka opracowana przez Kanadyjski Instytut Konserwacji - prezentacja podręcznika
12.30 - 13.00    PRZERWA KAWOWA
13.00 - 13.20 Julio del Hoyo Meléndez
LANBOZ MNK
Fotodegradacja – ryzyko potencjalne czy realne? Strategia ochrony dla dzieł sztuki narażonych na działanie światła
13.20 - 13.40 Anna Bentyn
ABCLIGHTING
Oświetlenie LED z możliwością wysterowania barwy światła białego
13.40 - 14.00 Joanna Sobczyk
LANBOZ MNK
Monitorowanie środowiska w celu oceny zagrożeń dla zbiorów MNK
14.00 - 14.20 Arkadiusz Kupczak
Polska Akademia Nauk Kraków
Artur Działo
LANBOZ MNK
HERIe – oprogramowanie do oceny zagrożenia drewna polichromowanego przez fluktuacje wilgotności
14.20 - 14.40 Roman Kozłowski
Polska Akademia Nauk, Kraków
Dezynsekcja zbiorów muzealnych w planowanym Centrum Konserwatorsko-Magazynowym w Krakowie
14.40 - 15.00 PANEL DYSYSKUSYJNY


WARSZTAT PROMUJĄCY KRAJOWE CENTRUM BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM


Celem warsztatu, który odbył się 6 listopada 2015 w Muzeum Narodowym w Krakowie było przedstawienie potencjału naukowo-badawczego Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem. W trakcie warsztatów odbyła się prezentacja obszarów działalności Centrum oraz oferowanych w jego zakresie i wiodących metod analitycznych stosowanych w badaniach dziedzictwa kulturowego.

Podczas warsztatu przedstawiono zasady naboru wniosków w ramach I Konkursu organizowanego przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem. Nabór wniosków o finansowanie badań technologicznych obiektów, opracowywanie strategii ochrony dla dzieł sztuki mających szczególne znaczenie dla kultury oraz wykonywanie ekspertyz interdyscyplinarnych odbył się w dniach od 15 listopada do 15 grudnia 2015 roku.

Warsztat promujący Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem był bezpłatny, a uczestnicy otrzymali materiały informacyjne o działalności Centrum.


      
PlakatProgram