Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

Ochrona zbiorów: Zarządzanie ryzykiem

Muzeum Narodowe w Krakowie systematycznie rozwija metodę zarządzania ryzykiem dla swoich zbiorów. Naszym celem jest optymalne podejmowanie decyzji z zakresu prewencji konserwatorskiej i najbardziej efektywne wykorzystanie środków na ochronę zbiorów przez nadanie priorytetu największym zagrożeniom. Podstawą tych działań są szczegółowe scenariusze ryzyka dla poszczególnych obszarów kolekcji Muzeum. W pierwszej kolejności zajęliśmy się obiektami na podłożu papierowym, które stanowią najliczniejszy zbiór Muzeum, obejmujący ponad 160 tys. jednostek. Rozpoczynamy również analizę dla obiektów z drewna. W projekcie Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem planujemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniami w tej dziedzinie. Niniejsza strona jest skierowana do wszystkich osób uczestniczących z procesie ochrony zbiorów muzealnych.

Staraniem Muzeum Narodowego w Krakowie i Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów powstało tłumaczenie na język polski podręcznika prezentującego metodę zarządzania ryzykiem w obszarze dziedzictwa kultury opracowaną przez Kanadyjski Instytut Konserwacji (CCI), ICCROM i Holenderski Instytut Dziedzictwa Kultury (ICN). Jeśli kiedykolwiek zastanawiali się Państwo jaką decyzję należy podjąć w pilnej i trudnej sytuacji dotyczącej ochrony zbiorów, jak pogodzić tę ochronę z ograniczeniami finansowymi, czy z wymaganiami udostępniania, wreszcie jak przedstawić to wszystko decydentom, zwracając uwagę na priorytety w planowanych działaniach, ta metoda może okazać się pomocna.

Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem, który można ściągnąć w pliku pdf, klikając w poniższy link i wydrukować.
Metoda zarządzania ryzykiem CCI-ICCROM-ICN. Podręcznik_komputer

Jednym z problemów w stosowaniu metody zarządzania ryzykiem i analizy ryzyka jest konieczność porządkowania i przeliczania dużych ilości danych dotyczących zbiorów. W Strategicznym Planie Badań przygotowanym w ramach Wspólnej Inicjatywy Programowej Rady Europy „Dziedzictwo Kultury i Zmiana Globalna”, wspieranym również przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w obszarze priorytetowym „Rozwój wiedzy”, jako jedna z czterech dziedzin badań pojawia się „Ujednolicenie metod oceny ryzyka, procedur i udostępnionego publicznie oprogramowania w celu efektywnego i odpowiedzialnego zarządzania dziedzictwem”. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Muzeum Narodowe w Krakowie w ramach Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem opracowało oprogramowanie do obliczania ryzyka umożliwiające tworzenie baz danych dotyczących zbiorów i zagrożeń.

Program składa się z następujących modułów do obliczania ryzyka:
- podstawowej bazy danych obejmującej zbiory będące przedmiotem analizy w podziale merytorycznym (np. na działy, poddziały, zespoły), organizacyjnym (np. na oddziały, miejsca przechowywania) oraz zawierającej podstawowe informacje o zbiorach i ich wartości,
- bazy danych do analizy zagrożeń umożliwiającej stworzenie odrębnych zestawów danych do każdego z dziesięciu czynników oraz dowolny podział grup podstawowych na podgrupy ze względu na zagrożenia,
- modułu do analizy ryzyka umożliwiającego tworzenie opisowych scenariuszy ryzyka oraz łatwy dobór obiektów dotkniętych ryzykiem korzystając z bazy danych do analizy zagrożeń,
- modułu do ewaluacji ryzyka umożliwiającego tworzenie automatycznych wykresów słupkowych z możliwością filtrowania danych w celu porównania zagrożeń wg prawdopodobnej wielkości ryzyka oraz porównywanie zagrożeń o małej i dużej niepewności.

Program można pobrać klikając poniższy link.
Anaris - Instalator programu

Sugestie, komentarze i pytania dotyczące programu prosimy kierować do Barbary Świątkowskiej: bswiatkowska@mnk.pl