Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowoeye facebook flickr googleplusinstagram pinterest search twitter wifi youtube wheelchair Listgrid>heart kir

LANBOZ

Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych LANBOZ powstało w 2004 roku, jako pierwsza unikatowa placówka muzealna tego typu w Polsce. W pierwszych latach podstawowy profil działalności obejmował głównie analizy i badania technologiczne obiektów muzealnych oraz pomiary i monitoring warunków przechowywania, eksponowania i transportu dzieł sztuki. Działania te zostały docenione m.in. dwukrotnym przyznaniem nagrody w konkursie ""Na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla", w kategorii: "Dokonania z zakresu działalności naukowej" w 2004 i w 2007 roku. 

Widząc jednak nowe możliwości i stawiając sobie szersze cele, Muzeum podjęło w 2007 roku ambitną inicjatywę rozszerzenia działalności i przekształcenia LANBOZ-u w nowoczesną jednostkę naukową, prowadzącą badania specjalistyczne o randze światowej, inspirującą współpracę z grupami badawczymi spoza Muzeum, upowszechniającą wiedzę oraz szkolącą młodych badaczy i konserwatorów. Zgodnie z nową strategią rozpoczęto współpracę ze specjalistami w zakresie nauk ścisłych, którzy intensywnie i skutecznie pozyskują środki finansowe w ramach projektów badawczych oraz rozwijają krajową i międzynarodową współpracę. Laboratorium Muzeum Narodowego w Krakowie zrealizowało wiele projektów badawczych krajowych i Unii Europejskiej, pozyskało środki zewnętrzne w łącznej wysokości 6 mln zł, stworzyło nowoczesną bazę aparaturową - unikatową w skali kraju, zwiększyło zatrudnienie pracowników o wysokich kwalifikacjach badawczych oraz nawiązało sieć kontaktów z ważnymi placówkami badawczymi i muzealnymi na świecie.

Istotnym przedsięwzięciem, świadczącym o intensywności rozwoju działalności naukowo-badawczej było przeniesienie zaplecza naukowego LANBOZ-u do wyremontowanej Oficyny Kamienicy Łozińskich. W nowym budynku do dyspozycji Laboratorium jest 130 m² powierzchni dostosowanej do potrzeb prowadzenia wysokospecjalistycznych badań naukowych. Dodatkowo w 2013 roku Muzeum przeznaczyło kwotę 2 mln zł na zakup nowych sprzętów, co umożliwiło znaczne poszerzenie bazy aparaturowej Laboratorium, a w konsekwencji rozszerzenie spektrum prowadzonych analiz.